Obowiązujący od dnia 17 stycznia 2018 roku.


1. Postanowienia wstępne


 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez MDM MARKETING, DORADZTWO, MANAGEMENT JAROSŁAW PAWLAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA usług na rzecz użytkowników Internetu, polegających na umożliwieniu przeglądania zamieszczonych Ogłoszeń w Serwisie POLPOL, przyjmowania ofert sprzedaży Towaru i zawierania za pośrednictwem Serwisu POLPOL Umów Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu POLPOL.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron Internetowych. 


2. Definicje użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:


 1. Usługodawca - MDM MARKETING, DORADZTWO, MANAGEMENT JAROSŁAW PAWLAK Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-680) przy ul. Spokojna 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281568 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9721170760 (zwany też Administratorem).
 2. Serwis POLPOL - prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej http://www.polpol.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Usługodawcy, o których mowa na stronach Serwisu POLPOL.
 3. Ogłoszenie — sporządzona przez Sprzedającego oferta sprzedaży Towaru zamieszczona w Serwisie POLPOL na warunkach przewidzianych w Regulaminie dla Sprzedającego.
 4. Kupujący — każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu POLPOL poprzez przeglądanie zamieszczonych Ogłoszeń, przyjmowanie za pośrednictwem Serwisu POLPOL ofert sprzedaży Towaru oraz zawieranie za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży.
 5. Sprzedający — osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, która zawarła z Usługodawcą umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie POLPOL i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu POLPOL.
 6. Użytkownik — Sprzedający, Kupujący a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu POLPOL.
 7. Konto Sprzedającego — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie POLPOL na rzecz Sprzedającego, umożliwiający korzystanie z Serwisu POLPOL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Sprzedającego z Serwisu POLPOL. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Sprzedającego unikalny adres e-mail i hasło.
 8. Konto Kupującego — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie POLPOL na rzecz Kupującego, umożliwiający korzystanie z Serwisu POLPOL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Kupującego z Serwisu POLPOL. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Kupującego unikalny adres e-mail i hasło.
 9. Towar — rzecz ruchoma, która zgodnie z decyzją Usługodawcy może być przedmiotem obrotu w Serwisie POLPOL.
 10. Umowa o świadczenie usług — umowa handlowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Sprzedającym, zawierająca istotne warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, której postanowienia wraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Sprzedającego stanowią integralną całość i składają się na powstanie zobowiązania cywilnoprawnego. 
 11. Umowa Obsługi Kupującego — umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, której przedmiotem jest korzystanie z zasobów Serwisu POLPOL polegające na umożliwieniu Kupującemu przyjmowania ofert sprzedaży Towaru przedstawionego w Ogłoszeniach i zawierania za pośrednictwem Serwisu POLPOL Umów Sprzedaży ze Sprzedającymi.
 12. Umowa Sprzedaży — umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu POLPOL, której stronami są Sprzedający i Kupujący, a jej przedmiotem jest Towar objęty Ogłoszeniem.
 13. Koszty Dostawy — oznacza koszty przesłania Kupującemu Towaru zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy.
 14. Zamówienie — oznacza oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży składane przez Kupującego poprzez zatwierdzenie wybranego Towaru przyciskiem “Zamawiam i płacę” na ekranie urządzenia.
 15. Regulamin dla Sprzedającego — Regulamin stanowiący integralną całość wraz z Umową o świadczenie usług.
 16. Regulamin — niniejszy Regulamin.


3. Informacje ogólne


 1. Usługodawca umożliwia Kupującemu dostęp do Konta Kupującego i korzystanie z niego w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Do założenia i korzystania z Konta Kupującego wymagane jest połączenie z siecią Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu POLPOL materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy, Użytkowników oraz osób trzecich. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie POLPOL w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu POLPOL, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Usługodawcy.
 4. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu POLPOL, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu POLPOL, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Usługodawcy.


4. Utworzenie Konta Kupującego i zawarcie Umowy Obsługi Kupującego


 1. Utworzenie Konta Kupującego następuje z chwilą przesłania Administratorowi formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie POLPOL. Przesłanie formularza rejestracyjnego Administratorowi jest możliwe po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz po zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu. Przesłanie formularza rejestracyjnego następuje przez kliknięcie odpowiedniego przycisku wyświetlanego wraz z formularzem rejestracyjnym.
 2. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi utworzenie Konta Kupującego.
 3. Kupujący z chwilą przesłania Administratorowi formularza rejestracyjnego oświadcza i gwarantuje, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w trakcie procedury zakładania Konta Kupującego podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien niezwłocznie poprawić je korzystając z Konta Kupującego, lub, w sytuacji gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, powiadomić o tym Administratora, który w takim wypadku dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu).
 5. Kupujący oświadcza Administratorowi, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się:
  1. do korzystania z Serwisu POLPOL w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu i nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, a także do niezamieszczania w Serwisie POLPOL treści uznawanych za obraźliwe,
  2. do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta,
  3. do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży,
  4. do niezwłocznego powiadomienia Administratora o jakiejkolwiek zmianie danych (w tym w szczególności adresu e-mail) celem ich aktualizacji.
 6. Administrator jest uprawniony do przesyłania Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail związanych z zawartą z nim Umową Obsługi Kupującego lub z zawartymi przez niego Umowami Sprzedaży.
 7. Chwilą zawarcia Umowy Obsługi Kupującego jest chwilą otrzymania przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail, informacji potwierdzającej poprawne utworzenie Konta Kupującego.
 8. Na podstawie Umowy Obsługi Kupującego Administrator umożliwia Kupującemu korzystanie z funkcji Konta Kupującego, za pomocą którego Kupujący ma możliwość zawierania Umów Sprzedaży mających za przedmiot Towar lub Towary, wybrane przez Kupującego na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie POLPOL.
 9. Kupujący korzystając z Serwisu POLPOL zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.
 10. Umowa Obsługi Kupującego zawierana jest na czas nieokreślony i ma charakter nieodpłatny.


5. Umowa Sprzedaży


 1. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedający i Kupujący posiadający Konto Kupującego w Serwisie POLPOL.
 2. Administrator może umożliwić ponadto korzystanie z funkcji Serwisu POLPOL Kupującemu nieposiadającemu Konta Kupującego (tryb “bez rejestracji”).
 3. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje przez złożenie Zamówienia przez Kupującego.
 5. Składając Zamówienie Kupujący wybiera sposób dostawy Towaru. 
 6. W zakresie płatności internetowych Usługodawca współpracuje z serwisem internetowym Przelewy24 działającym w ramach Grupy PayPro SA i DialCom24 Sp. z o.o. i tym samym umożliwia Kupującemu dokonanie zapłaty za zamówiony Towar na rzecz Sprzedającego za pomocą serwisu Przelewy24. Płatności dokonywane za pomocą serwisu Przelewy24 są realizowane zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24 dostępnym pod adresem https://www.przelewy24.pl/.


6. Zasady odpowiedzialności


 1. Administrator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Serwisu POLPOL, w tym w szczególności do umożliwienia korzystania z dodatkowych funkcji. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu w tym zakresie będą przeprowadzane zgodnie z procedurą opisaną w pkt 10. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży oraz za utracone przez Kupującego lub Sprzedającego korzyści, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jest szkodą na osobie.
 3. Administrator nie ponosi wobec Kupującego ani wobec Sprzedającego odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży.
 4. Kupujący i Sprzedający ponoszą wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez nich prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Kupującego lub Sprzedającego. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Sprzedającego) lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Kupujący będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.


7. Rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy Obsługi Kupującego


 1. Umowa Obsługi Kupującego może być rozwiązana przez każdą ze stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. W wypadku naruszenia przez Kupującego prawa, Regulaminu, praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub w wypadku, gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Kupującego było nieprawdziwe lub wprowadzało w błąd, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy Obsługi Kupującego w trybie natychmiastowym.
 3. W wypadku naruszenia przez Administratora prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów Kupujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy Obsługi Kupującego w trybie natychmiastowym.
 4. Rozwiązanie Umowy Obsługi Kupującego pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży i wynikające z nich rozliczenia.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Kupującego lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane drugiej stronie, pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych:
  1. dla Administratora – na adres e-mail “obslugaklienta@polpol.pl”, a w razie oświadczenia pisemnego na adres Administratora wskazany w pkt 2.1.;
  2. dla Kupującego – na adres e-mail lub adres fizyczny podany przez niego przy zawieraniu Umowy Obsługi Kupującego.
 6. Kupujący w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy Obsługi Kupującego może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Aby odstąpić od Umowy Obsługi Kupującego, Kupujący powinien poinformować o swojej decyzji Administratora drogą mailową, na adres e-mail: “obslugaklienta@polpol.pl”.
 8. Kupujący może skorzystać ze wzorca odstąpienia od Umowy Obsługi Kupującego zamieszczonego w Załączniku nr 1.
 9. Kupujący może w ciągu 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu POLPOL, dokonując zwrotu Towaru poprzez Serwis POLPOL, poprzez wybranie opcji “Zwrot” przy odpowiednim Towarze w zakładce “Zamówienia” w Koncie Kupującego oraz skuteczne przesłanie wyświetlonego na ekranie monitora formularza, poprzez kliknięcie przycisku “Wyślij”. Kupujący zostanie poinformowany o dokonaniu procedury zwrotu na unikalny adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji Konta Kupującego. W przypadku zwrotu wielu Towarów procedura zwrotu opisana w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu musi zostać dokonana dla każdego Towaru osobno. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za działania związane z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem, a jedynie umożliwia jego dokonania przy pomocy udostęponionych zarówno Sprzedającemu jak i Uzytkownikowi narzędzi dostępnych w Serwisie POLPOL.  


8. Postępowanie reklamacyjne


 1. Kupujący ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu POLPOL, a także w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych w ramach Umowy Obsługi Kupującego, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu POLPOL.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: “obslugaklienta@polpol.pl” lub listem poleconym na adres Usługodawcy z dopiskiem "Serwis POLPOL".
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), a także przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do Kupującego o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Usługodawca zawiadomi o tym Kupującego wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem Konta Kupującego, poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Usługodawcę.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Kupującego nie będą rozpatrywane.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży powinny być kierowane bezpośrednio do Sprzedającego.  Usługodawca nie jest odpowiedzialny za działania związane z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem, a jedynie umożliwia jego dokonania przy pomocy udostęponionych zarówno Sprzedającemu jak i Uzytkownikowi narzędzi dostępnych w Serwisie POLPOL.  


9. Zmiany Regulaminu


 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu POLPOL.
 2. Usługodawca powiadomi ponadto Kupującego i Sprzedającego o każdorazowej zmianie Regulaminu i terminu jej obowiązywania w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Kupującego i Sprzedającego w momencie rejestracji Konta Kupującego i Konta Sprzedającego.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu POLPOL oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany Usługodawcy, bez dodatkowych opłat.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu POLPOL oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Usługi aktywowane przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 5. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie POLPOL, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także dalsze korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu POLPOL, w tym w szczególności zamieszczanie ofert sprzedaży Towaru, przyjmowanie przez Kupującego ofert kierowanych przez Sprzedającego, choćby odbyło się to bez logowania Użytkownika.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Umowa Obsługi Kupującego ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Kupujący w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Kupujący nie jest uprawniony do zawierania Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 6.2. niniejszego Regulaminu.
 7. Zmiana danych Administratora (w tym w szczególności danych kontaktowych) nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 10. Administrator jest jednak zobowiązany niezwłocznie powiadomić Użytkowników o takich zmianach na stronie internetowej Serwisu POLPOL. 


10. Postanowienia końcowe


 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 17.01.2017r. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


Załącznik nr 1


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Obsługi Kupującego

Ja …………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Obsługi Kupującego w ramach Serwisu POLPOL. 

Data zawarcia umowy to ……………………………………….. (datą zawarcia Umowy Obsługi Kupującego jest data otrzymania e-maila potwierdzającego poprawność rejestracji Konta Kupującego).

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Nazwa konta w Serwisie POLPOL……………………………………………………………

Załącznik nr 2


Polityka Prywatności

  1. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia:
   1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922), jest MDM MARKETING, DORADZTWO, MANAGEMENT JAROSŁAW PAWLAK Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-680) przy ul. Spokojna 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281568 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9721170760 (zwana dalej Usługodawcą).
   2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Usługodawcę, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej http://www.polpol.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkownika do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922).
   3. Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub korzysta z powiązanych z nim usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
   4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie POLPOL, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych podmiotów, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu POLPOL, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Usługodawcy. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.


  1. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych:
   1. Dane konta i dane profilowe: Użytkownik zakładający Konto w Serwisie może zostać zobowiązany do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownik ma możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Sprzedającego utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownik udostępnia informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Usługodawca w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
   2. Usługodawca w ramach Serwisu POLPOL może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia Kupującemu i Sprzedającemu zawarcia transakcji, przesłania wiadomości, komunikowania się z innymi Użytkownikami i dokonywania rozliczeń za usługi świadczone w ramach Serwisu. 
   3. Usługodawca w ramach Serwisu POLPOL może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Usługodawca w ramach Serwisu POLPOL ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
   4. Usługodawca w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika kontaktującego się z podmiotem odpowiedzialnym za obsługę Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Sprzedającego lub Koncie Kupującego. Usługodawca jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikiem, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkownika.
   5. Usługodawca jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkownika, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
   6. Usługodawca jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkowniku o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.


  1. Adres ip, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych:
   1. Usługodawca jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu POLPOL danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
   2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty na stronie internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Usługodawca zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
   3. Usługodawca może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.


  1. Wykorzystanie zgromadzonych danych:
   1. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie POLPOL w następujących celach:
    1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
    2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
    3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe;
    4. kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
    5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; 
    6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.
   2. Usługodawca jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.


  1. Udostępnianie danych:
   1. Usługodawca może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Usługodawcy.
   2. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanego Użytkownika, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
    1. Usługodawca może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
    2. Usługodawca zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu zgodnie w wymogami prawa.
   3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Usługodawca zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkownika. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkownika mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług w ramach Serwisu.
   4. Usługodawca może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub dla potrzeb udziału przez wymienione podmioty w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.


  1. Metody kontroli po stronie Użytkownika:
   1. Użytkownik, który utworzył Konto lub zamieszcza na nim Ogłoszenia, ma prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. 
   2. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu POLPOL, umożliwiają Użytkownikowi wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. 
   3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.


  1. Bezpieczeństwo:
   1. Wszystkie zbierane przez Usługodawcę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Usługodawcę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


 1. Zmiana postanowień:
  1. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 03.01.2018 r. W razie konieczności Usługodawca może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.